Ballina Artikuj Katër shkase për të cilat fytyra e çdo muslimani duhet të gëzohet

Katër shkase për të cilat fytyra e çdo muslimani duhet të gëzohet

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi (r.a)

Ka shumë shkase që fytyrat tona duhet të jenë përplot gëzim, hare dhe të zbukuruara me buzëqeshje dhe lumturi, me buzëqeshjen e ibadetit dhe falënderimit ndaj Allahut të madhërishëm, po ja ne do të përmendim vetëm disa.

Shkaku i parë: Fjala e Allahut – Kurani, lajm i gëzuar, mëshirë, ilaç, gjindet në mesin tonë, qasje për të gjithë. Gjithashtu kemi edhe sunnetin e Pejgamberi s.a.v.s. Kemi këto dy burime të pashtershme, burime të pijshme që ujitin zemrat tona dhe pastrojnë shpirtrat tonë.

Shkaku i dytë: Për lumturi është udhëzimi që na ka dhënë Allahu. A nuk është shkas për lumturi që Allahu i Gjithëmëshirshëm na ka zgjedhur që në mesin e gjithë njerëzve tjerë të jemi musliman. Imani është dhurata më e vlefshme që njeriu mund ta marrë.

Shkaku i tretë: Është që dyert e faljes së Allahut janë gjithmonë të hapura, siç thotë në Kuran:

“Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së All-llahut, pse vërtetë All-llahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!”

(Ez – Zumer, 53)

Ka thënë Pejgamberi s.a.v.s.: “Kush sinqerisht pendohet dhe kërkon falje, është si ai që nuk ka bërë mëkate.” (Ibn Maxhxheh, Hakimi, hadithi hasen)

Shkaku i katërt: Nëse Allahu xh.sh. nga urtësia e Tij të ka dhënë pak pasuri, prapë të ka dhënë mundësinë të japësh lëmoshën (sadakën) dhe të gëzosh të tjerët. Ka thënë Pejgamberi s.a.v.s.: Buzëqeshja ndaj vëllaut (musliman) është sadakë.” (Buhariu, Tirmidhiu, hadithi sahih)

Nëse nuk je në islam, lutju Allahut Bujar i Cili mund të udhëzojë siç thotë në Kuran:

“All-llahu veçon për të (për besim të drejtë) atë që do dhe e udhëzon në të atë që i drejtohet Atij.“

(Esh – Shura, 13)

Nëse thua çfarë do të ndodh me mëkatet që ke bërë para islamit, përgjigjja është në këtë hadith.

Transmetohet nga Amr b. Asi r.a. i cili ka thënë: “Kur Allahu bëri që islami të hyjë në zemrën time, erdha te Pejgamberi s.a.v.s. për ta pranuar islamin. Më zgjati dorën e djathtë të tij, ndërsa unë e tërhoqa dorën time, dhe ai pyeti: “Ç’është me ty, Amr?” I thashë: “Dëshiroj kusht!” Më pyeti: “Cili është kushti yt?” I thashë: “Të më falen mëkatet që i kam bërë përpara.” Tha: “A nuk di që islami i shlyen (anulon) mëkatet e mëparshme, edhe hixhreti i anulon mëkatet e mëparshme, edhe haxhi i anulon mëkatet e mëparshme?” (Muslimi)

Për këtë arsye, o rob i Allahut, mos humb shpresën, largoje pikëllimin dhe pesimizmin, kthjellu në fytyrë, dhe pranoje lajmin e gëzuar, mëshirën dhe udhëzimin me gjithë zemër.

Përgëzoji edhe tjerët, bëji ata të lumtur, takohu me ta me fytyrë të buzëqeshur, sepse ndoshta mu buzëqeshjet tua do të mbipeshojnë në peshoren e veprave të mira në ditën e Gjykimit.

Nga: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi (r.a)

Exit mobile version