Ballina Artikuj Suneti Profetik mes dijetarëve të Fikhut dhe dijetarëve të Hadithit – Fragment

Suneti Profetik mes dijetarëve të Fikhut dhe dijetarëve të Hadithit – Fragment

Shejkh Muhamed el-Gazali (Allahu e mëshiroftë)

“Qëllimi im është dëlirësimi i Sunetit Profetik nga çfarë mund ta ngatërrojnë!
Dhe, qëllimi im është gjithashtu mbrojtja e kulturës islame prej njerëzve, për të cilët thuhet:
E kërkojnë diturinë të shtunën;
Ua mësojnë të tjerëve të dielën;
Punojnë si profesorë të saj të hënën;
Ndërkohë, të martën, zgjasin gjuhët e tyre ndaj imamëve të mëdhenj dhe thonë:
– Ne jemi burra dhe ata kanë qenë burra!!”
____________________________
Shejkh Muhamed El-Gazali, nga libri “Es-Sunetu En-Nebevije bejne ehlul-fikhi ve ehlul-hadithi” (Suneti Profetik mes dijetarëve të Fikhut dhe dijetarëve të Hadithit)

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja

Exit mobile version