Biri im! Islami është feja jote

Biri im!

Të gjitha rrugët të shpien tek Islami, nëse nijeti është i pastër dhe vendosmëria e plotë.

Nuk e humbet rrugën vetëm se ai që është i verbër, nuk ka nijet të pastër dhe nuk është serioz në kërkimin e të Vërtetës.

Biri im!

Flamuri i të vërtetës valvitet gjithmonë lart.

Por atë nuk e shikon vetëm se ai i cili vendos ta ndjekë atë.

Biri im!

Mos e shiko Islamin si burg të lirisë.

Ai është vetë jeta, i përshtatshëm për të gjithë njerëzimin.

Biri im!

Gjërat në origjinë janë hallall e të lejuara.

Kurse feja të ndalon nga ato gjëra që janë të dëmshme për ty.

E të urdhëron për ato gjëra që janë për dobinë dhe mirësinë tënde.

Zgjidh lirinë tënde nga kjo jetë si të dëshirosh.

Por me kusht që të mos dëmtosh as veten e as të tjerët.

Biri im!

Nga kjo botë dy gjëra më preokupojnë:

Namazi dhe edukata.

Namazi është lidhja ime me Zotin.

Kurse edukata është baza e mirëkuptimit me njerëzit.

Prandaj preokupoje edhe ti veten me këto të dyja!

Sepse nuk ka preokupim më të mirë se më atë gjë të cilën Zoti është i kënaqur.

Biri im!

Largoju nga çdo ide që nuk ka rrënjë në Islam!

Refuzoje çdo grupacion që si program të jetës nuk e ka marrë fenë e Allahut!

Shmangu nga çdo njeri i cili i humbet të drejtat që ka ndaj Allahut!

Dhe mos lejo që termat e injorancës të zënë vend në zemrën tënde!

Biri im!

Miku yt më i ngushtë le të jetë Kurani!

I dashuri i zemrës I dërguari i Allahut!

Programi i jetës Islami!

Dhe objektivi kryesor fitimi i kënaqësisë së Allahut!