Duaja para se te hapesh Iftarin

Dhehebe Edh-dhameu, veb-tel-letil-’uruku ve thebetel-exhru inshaAllahu.
Kaloi etja, u lagën venat dhe u realizua shpërblimi insha-All-llahu.[1]

All-llahumme inní es`eluke bi rahmetikel-leti vesi’at kul-le shej`in en tagfire lí.
O Zot, të lutem me mëshirën Tënde, e cila ka përfshirë çdo send, të m’i falësh mëkatet.[2]

[1] Ebu Davudi 2/306 dhe të tjerë “Sahihul-Xhamiu” 4/209.
[2] Ibën Maxheh 1/557, prej duave të Abdullah ibën Ameit, Hafidh ibën Haxheri e ka bërë të mirë “Sherhul-Edhkar” 4/342.