E Vërteta e Hidhur – Fragment

Shejkh Muhamed El-Gazali

“Është tallje e madhe, që të jetë Suneti rrobë e bardhë mbi zemrën e zezë, ose parfum i mirë mbi brendësi të turbullta të ndryshueshme!
Feja është përmbajtje përpara se të jetë formale; është esencë përpara se të jetë dukje (paraqitje e jashtme); dhe urtësi në kokë përpara se të jetë fije floku!”
___________________
Shejkh Muhamed El-Gazali, nga libri: El-Hak el-mur’ (E Vërteta e Hidhur)
Nga: Lavdrim Hamja