Fillestarët dhe Suneti!

Shejkh Muhamed El-Gazali

“Shumë herë, njerëzit e thjeshtë (masat) i lexojnë hadithet, që janë mbi nivelin e tyre;
Hadithin, nëse nuk e paraqet një dijetar i mençur, ose nëse nuk e shoqëron një shpjegim, që hedh dritë mbi të duke zbuluar kuptimin e tij, ndoshta është shkak fitneje (sprove) dhe zhurme…
E sa lloje fillestarësh i kanë bërë keq Sunetit, me kuptimin e dobët të tyre dhe mungesën e vizionit!”
_____________________
Shejkh Muhamed El-Gazali, nga libri ‘Dustur El-Vahdeti Eth-Thekafije’, f. 26.