Prishja e zemrave vjen nga gjashtë gjëra

1. Mëkatojnë me shpresën e pendimit,
2. Mësojnë njohuri, por nuk e praktikojnë atë.
3. Nëse punojnë, nuk janë të sinqertë.
4. Hanë furnizimin e Zotit dhe nuk janë mirënjohës.
5. Mos kënaqja me caktimin e Zotit.
6. Varrosin të vdekurit e tyre dhe nuk merrin mësim.

Hasan Basriu (Allahu e mëshiroftë)