Rrugët e Allahut në rregullimin e robërve të Tij janë të pafundme

Dr. Mustafa Mahmud

“Rrugët e Allahut në rregullimin e robërve të Tij nuk kanë të numëruar (janë të pafundme) dhe askush nuk mundet ta përcaktojë mëshirën e Tij dhe ta kufizojë mirësinë e Tij.
Por, prej mrekullive frytdhënëse të medituarit është se, varfëria, sëmundja, dhimbja, vështirësitë dhe vuajtja, në shumicën e rasteve, ato janë mjete të mëshirës dhe mirësisë së Tij!
Kush arrin ta kuptojë këtë, mëson mbështetjen, dorëzimin, heqjen dorë nga marrja e masave dhe i qëndron korrekt etikës me Allahun dhe moskundërshtimin ndaj marrjes dhe privimit (ndalimit), bile e falënderon Zotin e tij për mosdhënien, ashtu siç e falënderon Atë për dhënien;
Madje ndoshta i frikësohet dhënies dhe ka frikë prej saj fitnen (sprovën) dhe kështu ndjehet rahat për mosdhënien dhe në të sheh mirësinë!”
________________
Dr. Mustafa Mahmud, nga libri: Narun tahter-rimad
Nga: Lavdrim Hamja