Dedikime për Muhamedin a.s. në muajin e Mevludit – lindjes së tij.