Ne duhet ta kujtojmë Isran dhe të lutemi për çlirimin e Mesxhidul Aksasë – Dr.Zekerija Bajrami