Nxënëset në Medresenë “Alauddin” memorizojnë me sukses dy xhuze të Kuranit