Organizohet dëgjesa “Konfigurimi i zbatimit të Islamit për një shoqëri në ndryshim”