“Përse na ngarkon para duarve të Allahut, mor bir?”