Plotëso fjalën e kundërt

Janë dhënë disa fjalë të cilave duhet të i vëni përballë fjalën që përmban kuptimin e saj të kundërt.
Shënoni përgjigjen tuaj përkitazi me numrin referues.

Kjo na ndihmon të shohim sa jemi të shkathët që gjatë bisedës apo të shkruarit të gjejm fjalën adekuate për atë që kemi për qëllim tha themi.