Rritet ndjeshëm numri i gjobave në trafik

Policia e Kosovës me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve, në vazhdimësi ndërmerr aktivitete në zbatim të ligjeve të fushës së trafikut rrugor.

Gjatë periudhës kohore 01.01.2018 deri 31.08.2018 janë identifikuar një numër i konsiderueshëm i kundërvajtësve, më poshtë paraqiten të dhënat statistikore të gjobave të shqiptuara nga policia:

Në aspektin e parandalimit, vetëdijesimit dhe ndërgjegjësimit, policia ka ndërmarrë këto masa:

Është implementuar projekti për siguri në trafik “Lëvizni të sigurt në trafik”. Përmes njësive të trafikut dhe stacioneve policore, janë shpërndarë fletëpalosje tek pjesëmarrësit në trafik. Gjithashtu projekti është promovuar edhe në rrejte sociale dhe media, përfshirë këtu edhe ligjëratat dhe diskutimet në institucione shkollore.

Është implementuar projekti për siguri në trafik “Për një vit më të sigurt në trafik”. Projekt i cili për qëllim ka pasur vetëdijesimin e pjesëmarrësve në trafik duke përfshirë diasporën dhe shtetasit e huaj. Shpërndarja e fletëpalosjeve është bërë në të gjitha pikat kufitare dhe në tërë territorin e vendit.

Është vazhduar me kontaktet, diskutimet, trajnimet dhe ligjëratat e rregullta në institucione shkollore lidhur me sigurinë në trafik.

Po ashtu në kuadër të aktiviteteve parandaluese PK-ka ka angazhuar edhe patrullime policore me vetura civile si dhe njësi policore që operojnë me dron.

Policia e Kosovës vazhdon të kërkojë dhe njëherit të apelojë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor që t’iu përmbahen dispozitave ligjore, të rritet vigjilenca, të shtohet kujdesi në respektimin e rregullave që dalin nga ligjet e trafikut, për të garantuar një siguri më të madhe për të gjithë pjesëmarësit në rrugë, me qëllim të shmangies së aksidenteve rrugore në tërësi e në veçanti të atyre me pasoja fatale.

Policia e Kosovës, edhe pse nuk ka qëllim primar ndëshkimin, për të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor që bien ndesh me ligjet e trafikut do të vazhdojë të aplikojë ndërmarrjen e masave ligjore.