Paralelja e Medresesë “Alauddin” në Gjilan përcjell gjeneratën e 27-të