Dy mëkatet e mëdha

Nga Abdullah bin ‘Umeri (radijAllahu anhuma) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“Vërtet se prej mëkateve më të mëdha tek Allahu është kur njeriu martohet me një grua dhe, pasi që e përmbush nevojën e tij me të, e shkurorëzon dhe ia merr prikën; gjithashtu kur njeriu e punëson dikë dhe nuk ia jep rrogën; dhe po ashtu kur njeriu e mbytë ndonjë kafshë kot.”

(Hakimi 2/198, nr. 2743 dhe tha: “Hadithi është sahih sipas kushtit të Buhariut.”

Gjithashtu El-Bejhekij 7/241, nr. 14173. Shejh Albani e ka vlerësuar për të mirë (hasen) në “Es-Silsile Es-Sahiha 2/736)./Mesazhi/