Sugjerim në raste tërmetesh

Kërkim falje Allahut të Madhërishëm!

Shpeshtimi i lutjes së famshme të Profetit Junus alejhi selam:” La ilahe ila ente subhaneke inni kuntu mine dhalimijn, Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, i pa të meta je O Zot, ne njerëzit i bëjme padrejtësi vetës tonë!

Largimi nga mëkatet dhe shtimi i veprave të mira!/Mesazhi/