Drejtësia ka përparësi ndaj bamirësisë!

Halil Avdulli

Para se të më jepni lëmoshë, më jepni të drejtën time.

Bamirësia për të fuqishmit është më e përshtatshme se drejtësia, sepse me bamirësi ata e përulin të dobëtin, kështu që atyre u rritet ndjenja e fuqisë dhe krenarisë.

Me drejtësi do të thotë të merrni të drejtat, të arrini nevojat dhe të ruani krenarinë tuaj.

Bamirësia ma e madhe e afaristëve do të ishte t’i paguanin me drejtësi dhe si duhet punëtorët e tyre.

Kjo është arsyeja pse drejtësia do të duhej të ishte baza e sundimit, dhe jo bamirësia.

Kur pranojmë bamirësi në vend të drejtësisë, kjo do të thotë të mbyllim sytë para padrejtësisë, që do të thotë prapambetje e popullit dhe rrënim i vendit!

Nga: Halil Avdulli