Paralelja e Medresesë “Alauddin” në Prizren përcjell gjeneratën e 25-të