“E Vërteta e Hidhur” – Fragment

Shejkh Muhamed El-Gazali (r.a)

“Një gjë jam i bindur plotësisht se, ymeti ynë është shumë i varfër për një edukim të mirë fetar, më shumë se sa nevoja e tij për dhjetëra thënie në fikhun e abdesit dhe lëvizjet e ibadeteve.
Me të vërtetë edukimi është një art i vështirë që kërkon njohje të gjerë fetare dhe njohje të madhe rreth sjelljeve njerëzore dhe shoqërore, çështjet e rinisë, presionet e situatave ekonomike dhe të tjera gjëra e problematika!
Sa e lehtë është fetvaja kalimtare dhe sa vështirë është udhëheqja e njerëzve drejt së vërtetës, hakut!!.”

Fragment nga libri: “E Vërteta e Hidhur” e Shejkh Muhamed El-Gazaliut