Aerobi apo ngritja e peshave?

Rreth kësaj çështjeje akoma zhvillohen polemika të ashpra dhe shkaktohen lajthitje. Lajthitja më e shpeshtë kur mendohet se aerobia është për femra, ndërsa ngritja e peshave për meshkuj.

Zgjedhja e mënyrave të ushtrimeve do të duhej të bazohej, në rend të parë, në afinitetet e ushtruesve, pa marrë parasysh se cilit seks dhe cilës moshë i takojnë.

Ushtrimet në sallat e ngritjes së peshave janë individuale dhe çdokush, sipas dëshirës apo qëllimeve mund ta ngarkojë organizmin nga regjimi i punës aerob deri te ai anaerob, nga formësimi i trupit deri te rritja e masës së muskujve.

Nga ana tjetër, aerobia është programi i fitnesit në grup, ku instruktori provon t’i përcaktojë ngarkesat që u përshtaten shumicës së ushtruesve në programin e zgjedhur.

Ushtrimet në grup janë më argëtuese dhe nuk kërkojnë nga ushtruesit planifikim të trajnimit, ndërsa në sallën e peshave çdo individ e pret organizimi i trajnimit dhe përcjellje individuale e ngarkesave.

Andaj është mirë, së paku në fillim, të kërkohet program individual i trajnimit, të cilin do ta bëjë instruktori ose do të merrni trajner personal, gjë që kërkon edhe më shumë shpenzim parash, por edhe arrihen rezultate shumë më të mira.

Mendimi i rrënjosur se në sallën e peshave nuk mund të “hiqen kilogramët e tepët”, ndërkaq në aerobi nuk mund të forcohen muskujt – është plotësisht i gabueshëm, sepse njëra nga karakteristikat themelore të bodybildingut si sport, është që jashtëzakonisht shpejt humben shtresat yndyrore, ndërsa aerobia me larushinë e vet të programeve të specializuara mund t’i arrijë efektet e sallës së peshave, duke ushtruar në grup.

Është fakt se në programet e aerobisë qëllimi themelor është përmirësimi i aftësive funksionale të organizmit, ndërkaq në sallën e peshave – rritja e forcës së muskujve.

Mirëpo, me zgjedhjen e drejtë të ushtrimeve dhe të vëllimit të tërësishëm të ngarkesave (shpeshtësia, kohëzgjatja, numri i përsëritjeve dhe koha e pushimeve) mund të arrihen të gjitha qëllimet e caktuara.

Shumë femra i shmangen sallës së peshave dhe përgjithësisht ushtrimeve me pesha nga frika e muskujve të mëdhenj “e të fryrë”, ndërkaq shumica e meshkujve i frikësohen aerobisë, sepse konsiderojnë se në aerobi “vetëm vallëzohet”.

E vërteta është krejtësisht ndryshe. Vetëm ngarkesa e madhe (numri i madh i ngritjes së peshave) dhe posaçërisht trajnimet e programuara, krahas trajnimit disavjeçar dhe me ushqim të posaçëm rritet masa e muskujve.

Femrat këtë shumë më vështirë e arrijnë për shkak të sasisë së vogël të testosteroneve, i cili është hormon mashkullor që e ka funksionin e arritjes së maskulitetit.

Shtimi i konsiderueshëm të masës së muskujve është diçka që nuk mund të arrihet me aerobi, duke pasur parasysh se ngarkesa e cila shfrytëzohet në këto programe është shumë e vogël për t’i arritur efektet e tilla transformuese.

Nga ana tjetër, programet aktuale të aerobisë në të cilat bukur shumë shfrytëzohen peshat e dorës prej 0,5 – 5 kg, gomat dhe kompleti i pompave deri rreth 20 kg me trajnimet e programuara drejt, mundësojnë rritjen e fuqisë së të gjithë muskujve, formësimin e trupit dhe zvogëlimin e indeve të yndyrës nënlëkurore.

Te të dy mënyrat e ushtrimeve, pos efektit estetik, nuk është për t’u nënçmuar edhe efekti shëndetësor.

Ushtrimi i forcës dhe i fuqisë veprojnë në mënyrë preventive në dukurinë e osteoporozës, sepse, pos muskujve, forcohen edhe eshtrat, ndërkaq me ushtrimin në zonën e aerobisë pozitivisht veprojnë në sistemin e damarëve të zemrës dhe të frymëmarrjes, gjë që vepron në mënyrë preventive në shfaqjen e shumë sëmundjeve të kohës së sotme.

Të përfundojmë, te të dy llojet e trajnimeve e gjitha kjo që u tha deri tani arrihet ekskluzivisht me programe të planifikuara drejt, me ushqim adekuat, ushtrim të rregullt, me instruktor profesionist, dhe, para së gjithash, me angazhim vetjak./Mesazhi/